NRG Innovations Part# SRK-R200BK-BK
Shiny Black Body / Shinny Black Ring

NRG Innovations Part# SRK-R200BK-BL
Shiny Black Body / Shinny Blue Ring

NRG Innovations Part# SRK-R200BK-RD
Shiny Black Body / Shinny Red Ring
NRG Innovations Part# SRK-R200GM-RG
Gun Metal Body / Rose Gold Ring
NRG Innovations Part# SRK-R200BK-OR
Shiny Black Body / Shinny Orange Ring

NRG Innovations Part# SRK-R200MB-MB
Matte Black Body / Matte Black Ring

NRG Innovations Part# SRK-R200BK-SL
Shiny Black Body / Shinny Silver Ring

NRG Innovations Part# SRK-R200BK-PP
Shiny Black Body / Shinny Purple Ring

NRG Innovations Part# SRK-R200BK-PK
Shiny Black Body / Shinny Pink Ring

NRG Innovations Part# SRK-R200GM-CG
Gun Metal Body / Chrome Gold Ring
NRG Innovations Part# SRK-R200GM-CH
Gun Metal Body / Chrome Ring

NRG Innovations Part# SRK-R200GM-MC
Gun Metal Body / NeoChrome Ring